Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije uputio dopis sadašnjem i budućem vlasniku Jadrana d.d. Crikvenice

Jadran crikvenica

U dopisu koji je jučer SIKD uputio Ministru državne imovine, CERP-u i predstavnicima mirovinskih fondova, čija je obvezujuća ponuda za kupnju Jadrana d.d. prihvaćena od strane UV CERP-a, navodi se da će, nakon potpisivanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica društva JADRAN d.d. Crikvenica, mirovinski fondovi postati  vlasnici u 70,74% Jadrana d.d. i kao takvi moći će kreirati i poslovnu politiku i razvoj Jadrana. Nakon dokapitalizacije Društva koju su mirovinski fondovi dužni provesti temeljem obvezujuće ponude, a obzirom da postoji i obveza otkupa dionica od preostalih dioničara, udio u vlasništvu biti će i veći.
Iako je potrebno provesti postupak prodaje, potpis ugovora, provedbu upisa stjecatelja dionica u Središnje klirinško depozitarno društvo, u SIKD-u izražavaju mišljenje da se ne može i ne smije zanemariti značaj koji u ovom momentu već imaju mirovinski fondovi. Međutim, boje se da njihovo mišljenje ne dijeli aktualna Uprava Društva Jadran d.d. Crikvenica koja je imenovana na temelju Odluke UV CERP-a, a na temelju prijedloga Ministarstva turizma KLASA: 334-05/17-05/8, Urbroj: 529-04-18-7 od 19. siječnja 2018. godine. Kako se navodi u dopisu, SIKD-u nije poznato da li su Odluke koje Uprava Društva donosi usuglašene s predstavnicima vlasnika (sadašnjeg i budućeg), obzirom na dalekosežne posljedice koje će one imati, a koje su većim dijelom i u suprotnosti s usvojenim strateškim Planom razvoja Jadrana d.d. do 2025. godine.

Opširnije:Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije uputio dopis sadašnjem i budućem vlasniku Jadrana d.d....

Rajko Kutlača predsjednik GSV-a Istarske županije

rajko ispreduljanika

Na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća Istarske županije, održanoj 15. veljače u Puli, izabrano je  novo vodstvo GSV-a. Za predsjednika je u ime sindikata izabran voditelj ureda Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Rajko Kutlača, a za potpredsjednike u ime Istarske Županije direktor Istarske razvojne agencije (IDA) Boris Sabatti te u ime poslodavaca direktor HUP-a, regionalnog ureda u Rijeci, Nenad Seifert.

Sazivanje sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća koje se, nažalost, nije sastajalo nakon lokalnih izbora (na što je iz SIKD-a više puta upozoravano) zatražio je SIKD smatrajući nužnim da se ovo tripartitno tijelo konačno aktivira, a posebno zbog problema vezanih za Uljanik. Druga tema sjednice bilo je stanje ribarstva u Savudrijskoj vali.  

Anexom Kolektivnog ugovora do većih materijalnih prava u Rockwoolu Adriatic d.o.o. Potpićan

esad aleks

U svega par kruga pregovora, uz izuzetan angažman sindikalnog povjerenika Esada Huskića, u Rockwoolu su dogovorene izmjene Kolektivnog ugovora kojim su bitno povećana materijalna prava radnika. Gotovo sve najznačajnije zahtjeve iz inicijative SIKD-a poslodavac je prihvatio pa su tako dogovoreni dodaci za dugogodišnji rad u Rockwoolu. Za navršenih 5 godina staža u RW godišnja plaća će se uvećati za 2.000 kuna bruto, odnosno 166,66 kuna, odnosno, za navršenih 10 godina staža u RW uvećat će se godišnja bruto plaća za 4.000 kn bruto, odnosno za 333,33 kuna mjesečno. Radnicima koji su navršili 5 ili 10 godina staža uvećana plaća će se isplatiti već za siječanj.

Povećani su i dodaci na plaću i to: popodnevni rad sa 10 na 15%; noćni rad sa 45 na 50%; dolazak na poziv sa 15 na 30%; pripravnost sa 150 kn neto na 250 kn neto za svaka 24 sata.
Naknada troškova prijevoza na i s posla povećana je za 20%, odnosno sa 1,00 kune na 1,20 kn po prijeđenom kilometru.

Solidarne potpore za novorođeno dijete s dosadašnjih 400 kn povećane su na 2.000 kn; utvrđene su i nove solidarne potpore i to: zbog smrti zaposlenika u iznosu od 7.500 kn, odnosno bolovanja dužeg od 6 mjeseci u iznosu od 2.500 kn, te zbog nastanka invalidnosti 2.500,00 kn.
Povećane su i otpremnine za odlazak u mirovinu s dosadašnjih 8.000 kuna na 12.000,00 kn bruto.
Radnicima će se u 2018. isplatiti i viši iznos dara u naravi, u iznosu od 600 kuna.

Korigirane su minimalne i maksimalne bruto plaće po razredima iz Pravilnika o plaćama, a za individualno povećanje plaće koje će uslijediti od 1. travnja predviđena je veća masa plaće u odnosu na prethodne godine.
Po prvi put utvrđeni su i kriteriji za ostvarivanje bonusa u maksimalnom iznosu od 4.000,00 kuna. Kriteriji za ostvarivanje bonusa su ostvarivi, a isplaćivali bi se u mjesecu nakon što se zaključe godišnji rezultati za prethodnu godinu.
U kolektivni ugovor utvrđena je i obaveza ugovaranja police dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja.
Za napomenuti je da radnici ostvaruju i pravo na regres za godišnji odmor u visini od 3.000,00 kuna bruto, te božićnicu također u visini od 3.000,00 kuna bruto.

Socijalni partneri izrazili su zadovoljstvo postignutim dogovorom i uvjereni smo da će to zadovoljstvo dijeliti i radnici RW, a posebno članovi Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije koji su u RW u stalnom porastu.

O Uljaniku i na GSV-u Istarske županije

U četvrtak 15. veljače 2018. godine održat će se sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća u Istarskoj županiji, s početkom u 11,00 sati, u prostorijama Istarske županije – sala za sastanke Mijo Mirković – Mate Balota u Puli, Flanatička 29. Sjednicu GSV-a Istarske županije zatražio je 31. siječnja SIKD, prije svega zbog zbivanja u Uljaniku, ali i dužeg razdoblja neaktivnosti. Uz problematiku Društva Uljanik d.d Pula na dnevnom redu bit će i Izvješće o stanju ribarstva u Savudrijskoj vali te izbor predsjednika, potpredsjednika i tajnika GSV-a. 

Dogovoreno povećanje plaće u 1.maju Labin

1maj labinlogo
Pozitivni financijski rezultati, konstantan rast prihoda, povećanje produktivnosti radnika, odnosno rast prihoda po zaposlenom i rast amortizacije u proteklih nekoliko godina bili su povod da sindikati i Direktor 1. maja d.o.o. Labin dogovore povećanje plaće.
Na pregovorima 06.02.2018. godine dogovoreno je da će se osnovica za obračun plaće, a koja se množi pripadajućim koeficijentom složenosti radnog mjesta, povećati za 3%, odnosno s dosadašnjih 3.145,43 na 3.240,00 kuna. Povećanje plaće primjenjivat će se od 1. siječnja 2018. godine. Sukladno Kolektivnom ugovoru, radnicima pripada i pravo na dodatak za topli obrok u visini od 37,50 kuna dnevno, a, osim dodataka za rad u otežanim uvjetima radnicima, pripada i dodatak od 0,5% po godini radnog staža.
1% mase plaće isplaćuje se kao varijabilno nagrađivanje kroz platne razrede, a na temelju ocjene neposrednog rukovoditelja i planiranih ciljeva radnika.
Socijalni partneri u proteklom razdoblju pokazali su izrazito visoki stupanj razumijevanja i uvažavanja. Neovisno o poteškoćama s kojima se suočavalo Društvo u proteklom periodu, kada je u većini poduzeća u vlasništvu jedinica lokalne samouprave u Istri došlo do smanjivanja materijalnih prava i plaće radnika, u 1. maju d.o.o. Labin nije bilo smanjivanja plaća, a do korekcije je došlo samo kod načina obračuna prijevoza na i s posla. Kontinuirano se isplaćivao (a isplaćivat će se i dalje) regres za GO, božićnica i ostala materijalna prava u visini neoporezivih iznosa (dar djetetu i dar u naravi), a od 1. siječnja 2017. godine plaće su se povećale za 2%, te najnovijem dogovorom one se povećavaju za dodatno 3%.
Socijalni partneri suglasni su da su doprinos u ostvarenju dobrih poslovnih rezultata dali svi radnici, da je glavni cilj Društva kvalitetno upravljanje ljudskim resursima, kako u pogledu zapošljavanja, organizacije rada, brige o materijalnim pravima, tako i o edukaciji, ali i brizi o zdravlju radnika. U tom smislu poslodavac svim radnicima osigurava dodatne zdravstvene preglede u cilju preventivne brige o zdravlju radnika.
Kako ne bi došlo do različitog tumačenja Kolektivnog ugovora, postignut je dogovor da se u naredno vrijeme izvrši korekcija svih do sada neprecizno utvrđenih članaka, a konkretne prijedloge će dostaviti sindikati. Također je dogovoreno da će se pratiti rezultati poslovanja Društva, pa će se, ukoliko to šestomjesečni rezultati poslovanja dozvole, moći izvršiti korekcija materijalnih prava.